Schowek

Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU PORTALPRACY24.PL DLA KANDYDATÓW


 


I. WARUNKI OGÓLNE                                                                                                                                                                                         


Poniższe postanowienia Regulaminu określają prawa i obowiązki Stron w związku ze świadczeniem usług przez portalpracy24.pl na rzecz Klienta.


 


II. DEFINICJE                                                                                                                                                                                                        


Poniższe pojęcia, którymi posługuje się Regulamin maja następujące znaczenie, chyba ze Strony postanowią inaczej:


 


1. portalpracy24.pl lub Usługodawca właściciel serwisu firma Negotrust Work Solutions Sp. z o.o., z siedzibą przy ulicy Sieleckiej 11, 42-500 Będzin, Polska, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Katowicach, pod numerem KRS 0000416546, numer identyfikacji podatkowej (NIP): 6252446158;


2. Portal – tematyczny serwis internetowy znajdujący się pod adresem http://www.portalpracy24.pl zawierający informacje na temat ofert pracy, kariery i edukacji;


3. Klient lub Usługobiorca – osoba fizyczna, konsument w rozumieniu ustawy kodeks cywilny, korzystająca z usług świadczonych przez portalpracy24.pl;


4. Rejestracja – założenie dla Klienta konta użytkownika Portalu oraz akceptacja przez Klienta Regulaminu korzystania z serwisu portalpracy24.pl.


5. Login – unikalna nazwa Klienta Portalu uzyskana w procesie Rejestracji, wpisywana każdorazowo przy logowaniu do serwisu portalpracy24.pl.


6. CV – curriculum vitae Klienta, zarejestrowane w Portalu przez Klienta za pomocą formularzy dostępnych na stronie Portalu.


7. Ogłoszenia – ogłoszenia opublikowane w Portalu przez Klienta za pomocą formularzy dostępnych na stronach Portalu.


8. Polityka Prywatności – zasady przetwarzania danych osobowych Klienta dostępne na stronach Portalu.


9. System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy prawo telekomunikacyjne.


10. Świadczenie usługi drogą elektroniczna - wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne zadanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy prawo telekomunikacyjne


11. Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych miedzy systemami teleinformatycznymi, a w szczególności poczta elektroniczna


12. Regulamin – niniejszy Regulamin;


 


III. REJESTRACJA                                                                                                                                                                                               


 


1. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usług przez Usługodawcę w pełnym zakresie jest prawidłowe dokonanie Rejestracji.


2. Usługobiorca dokonując Rejestracji, oświadcza, że:


    1. dane podane w formularzu są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,


    2. jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,


    3.podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,


    4.zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.


3. Rejestracja Konta Kandydata jest wymagana w celu uzyskania dostępu do pełnych funkcjonalności Portalu oraz Aplikacji, oraz utworzenia CV wymaganego przy zgłaszaniu kandydatury na oferty pracy zamieszczone w Portalu.


 


IV. KONTO USŁUGOBIORCY                                                                                                                                                                            


 


1. Usługodawca po dokonaniu prawidłowej Rejestracji utworzy dla Usługobiorcy konto użytkownika o nazwie wybranej przez Usługobiorcę.


2. Usługodawca może odmówić utworzenia konta o wybranej przez Klienta nazwie, jeżeli jest ona juz używana w Portalu.


3. Usługodawca może usunąć zarejestrowane konto Usługobiorcy, jeżeli nazwa tego konta jest sprzeczna z prawem lub dobrymi obyczajami, informując Usługobiorcę o tym fakcie niezwłocznie poczta elektroniczna wysłana na adres email podany przez Usługobiorcę podczas Rejestracji.


4. Usługobiorca uzyskuje dostęp do konta za pomocą loginu i hasła dostępu.


 


V. PRAWA I OBOWIAZKI STRON                                                                                                                                                                      


 


1. Usługobiorca ma prawo samodzielnie za pomocą dostępnych w Portalu formularzy zamieszczać w Portalu własne CV, listy motywacyjne, inne dane i dokumenty oraz ogłoszenia, które powinny być zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, niniejszym Regulaminem oraz dobrymi obyczajami.


2. Usługobiorca nie może zamieszczać w Portalu ogłoszeń pochodzących od osób trzecich, w szczególności podmiotów prowadzących zarobkową działalność pośrednictwa pracy, agencji zatrudnienia i podobnych.


3. Usługobiorca ma prawo do zgłoszenia swojej kandydatury tylko jeden raz w odpowiedzi na daną ofertę pracy zamieszczona w Portalu.


4. Usługobiorca odpowiada za szkody spowodowane udostępnieniem lub posługiwaniem się przez osoby trzecie loginem oraz hasłem dostępu do Portalu.


5. Usługodawca ma prawo do weryfikacji danych podanych podczas Rejestracji przez Klienta, uprzedniej i następczej kontroli treści i ogłoszeń zamieszczanych w Portalu przez Klienta.


6. Usługodawca ma prawo korekty treści i kategorii zamieszczonego ogłoszenia lub CV, po uprzednim zawiadomieniu Klienta o stwierdzonych nieprawidłowościach i wezwaniu Klienta do samodzielnej zmiany treści lub kategorii ogłoszenia. Usługodawca odmawia zamieszczenia odpowiedzi na ofertę wysłanej przez osobę niepełnoletnia bez wymaganej zgody jej rodziców lub opiekuna.


7. W przypadku ogłoszenia lub CV naruszającego zasady korzystania z Portalu, Usługodawca ma prawo niezwłocznie usunąć takie ogłoszenie, niezwłocznie zawiadamiając o tym Klienta.


8. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług.


9. Usługodawca ma prawo do:


     1. Okresowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modernizacją Portalu;


     2. wysyłania na adresy elektroniczne Usługobiorców komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem usług oraz powiadomień o nowych    Usługach.       


10. Usługodawca zobowiązany jest do udzielenia wszelkiej możliwej pomocy Klientowi w razie wystąpienia jakichkolwiek problemów z korzystaniem z Usług.


11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i CV zamieszczanych w serwisie.


12. Usługodawca jest zobowiązany do przesyłania Powiadomień o nowych ofertach pracy (automatyczne otrzymywanie ofert pracy) do Usługobiorców według wskazanych przez nich preferencji. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za prawidłową klasyfikację ofert pracy do poszczególnych branż i regionów.


 


VI. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI                                                                                                                                                     


 


Strony nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania z przyczyn leżących po stronie osób trzecich lub spowodowanych działaniem siły wyższej.


 


VII. WYMAGANIA TECHNICZNE                                                                                                                                                                       


 


1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca są następujące: 1. komputer osobisty połączony z siecią Internet,


2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML,


3. przeglądarka powinna akceptować "cookies".


4. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się z określonym ryzykiem.


 


VIII. OPŁATY                                                                                                                                                                                                          


 


1. Usługi świadczone są przez Usługodawcę na rzecz Klienta nieodpłatnie.


 


IX. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE                                                                                                                                                         


 


1. Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług na adres poczty elektronicznej: biuro@portalpracy24.pl


2. Reklamacje rozpatruje Usługodawca w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.


3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:


    1. oznaczenie Usługobiorcy (imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej),


    2. przedmiot reklamacji,


    3. okoliczności uzasadniające reklamację


    4. Usługodawca zawiadomi Klienta o rozpatrzeniu reklamacji wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu reklamacji.


 


X. ZAWARCIE I ROZWIAZANIE UMOWY                                                                                                                                                         


 


1. Umowa zostaje zawarta z chwila rozpoczęcia korzystania z Usług przez Usługobiorcę, co oznacza akceptacje postanowień niniejszego Regulaminu.


2. W przypadku Usług dostępnych po dokonaniu Rejestracji, umowa zostaje zawarta z chwila dokonania Rejestracji.


3. W przypadku Usług nieodpłatnych, Umowa może zostać wypowiedziana przez którakolwiek ze stron w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym.


4. Za wypowiedzenie umowy uważane jest również odmowa wyrażenia zgody przez Usługobiorcę na przetwarzanie danych osobowych.


5. Usługodawca ma prawo wypowiedzieć Umowę o świadczenie usług bez zachowania terminu wypowiedzenia i zaprzestać świadczenia Usługi bez obowiązku zwrotu całości lub części pozostałej do wykorzystania opłaty w następujących przypadkach:


     1. naruszenia przez Usługobiorcę istotnych postanowień Regulaminu.


     2. umieszczania przez Usługobiorcę treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.


     3. wykorzystywania przez Usługobiorcę Usługi niezgodnie ze jej przeznaczeniem.


6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Usługobiorcy i usunięcia jego konta, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu wynikającym z naruszenia Regulaminu.


 


XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE                                                                                                                                                                    


 


1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.01.2013 r.


2. Usługodawca ma prawo do zmiany Regulaminu.


3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z chwila umieszczenia zmienionego Regulaminu w Serwisie portalpracy24.pl


4. O zmianie Regulaminu Usługodawca zawiadomi Usługobiorcę, przesyłając odpowiednia informacje na adres poczty elektronicznej podany w procesie Rejestracji bądź poprzez informację zamieszczoną na portalu www.portalpracy24.pl


5. Umowa o świadczenie usług podlega prawu polskiemu.


6. Wszelkie spory związane lub wynikające ze stosunku prawnego łączącego portalpracy24.pl z Klientem rozstrzygał będzie sąd właściwy dla Usługodawcy.


7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie maja przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.


 


REGULAMIN KORZYSTANIAZ SERWISU PORTALPRACY24.PL DLA PREDSIĘBIORCÓW.


 


ROZDZIAŁ I  WARUNKI OGÓLNE                                                                                                                                                                     


 


Postanowienia niniejszego Regulaminu określają prawa i obowiązki Stron powstające z chwilą akceptacji Regulaminu w procesie Rejestracji, co jest równoznaczne z zawarciem Umowy o świadczenie usług na rzecz Klienta DZIAŁ I WYJAŚNIENIA TERMINÓW Poniższe pojęcia, którymi posługuje się Regulamin mają następujące znaczenie, chyba że Strony postanowią inaczej:


1. portalpracy24.pl lub Usługodawca właściciel serwisu firma Negotrust Work Solutions Sp. z o.o., z siedzibą przy ulicy Sieleckiej 11, 42-500 Będzin, Polska, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Katowicach, pod numerem KRS 0000416546, numer identyfikacji podatkowej (NIP): 6252446158;


2. Portal – tematyczny serwis internetowy znajdujący się pod adresem


3. http://www.portalpracy24.pl zawierający informacje na temat ofert pracy, kariery i edukacji;


4. Usługobiorca lub Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą, w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej; korzystająca z zamieszczania ofert pracy i/lub usług świadczonych przez portalpracy24.pl;


5. Strony – Usługobiorca i Usługodawca.


6. Rejestracja – założenie dla Klienta konta użytkownika Portalu po uprzedniej akceptacji przez Klienta Regulaminu.


7. Login – unikalna nazwa Klienta Portalu uzyskana w procesie Rejestracji, wpisywana każdorazowo przy logowaniu do serwisu portalpracy24.pl;


8. Ogłoszenia – opublikowane w Portalu przez Klienta za pomocą formularzy dostępnych na stronach Portalu oferty pracy, zaproszenia do składania ofert i inne ogłoszenia zgodne z Regulaminem Portalu;


9. Umowa o świadczenie usług – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana pomiędzy portalptacy24.pl a Klientem z chwilą rejestracji w Portalu. 10. Pakiet usług – usługi zamówione przez Klienta;


11. Usługi – usługi opisane szczegółowo w Załączniku nr 3 do Regulaminu


12. MiM – mikro i mali przedsiębiorcy, w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej; którzy korzystają z usług portalupracy24.pl określonych niniejszym Regulaminem – za wyjątkiem podmiotów prowadzących zarobkową działalność pośrednictwa pracy, agencji zatrudnienia i podobnych.


13. Polityka Prywatności – zasady przetwarzania danych osobowych Klienta określone w załączniku nr 1 do Regulaminu.


14. Regulamin – niniejszy Regulamin


 


ROZDZIAŁ II  PRAWA I OBOWIĄZKI STRON                                                                                                                                    


 


1. Każdy Usługobiorca ma prawo do sprawdzenia przydatności Portalu dla celów prowadzonej przez niego działalności (Okres Próbny) . Długość Okresu Próbnego oraz liczba ofert możliwych do publikacji przez Usługobiorcę w czasie Okresu Próbnego są określone na stronie serwisu portalpracy24.pl. W Okresie Próbnym Usługobiorca ma w każdej chwili prawo odstąpienia od Umowy o świadczenie usług.


2. Usługobiorca ma prawo skorzystać z Okresu Próbnego jednokrotnie, po dokonaniu uprzedniej Rejestracji w Portalu i zweryfikowaniu jego danych przez portalpracy24.pl, tym samym prawo do skorzystania z Okresu Próbnego mają wyłącznie Usługobiorcy, którzy nie korzystali wcześniej z portalu.


3. Usługobiorca ma prawo samodzielnie za pomocą dostępnych w Portalu formularzy zamieszczać w Portalu ogłoszenia, które powinny być zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, niniejszym Regulaminem oraz dobrymi obyczajami.


4. Usługobiorca nie może, z zastrzeżeniem punktu 5 poniżej, bez uprzedniej zgody Usługodawcy zamieszczać w Portalu ogłoszeń pochodzących od podmiotów trzecich, w szczególności podmiotów prowadzących zarobkową działalność pośrednictwa pracy, agencji zatrudnienia, outsourcingu pracowników i podobnych.


5. Reprezentant może publikować ogłoszenia na rzecz Podmiotów powiązanych po uprzednim powiadomieniu o tym fakcie portalupracy24.pl, które może zaproponować Usługobiorcy świadczenie usług dopasowanych do jego potrzeb na warunkach odrębnie ustalonych.


6. Usługobiorca nie może umieścić w Portalu dwóch lub więcej identycznych ogłoszeń (ta sama nazwa stanowiska, miejsce pracy, numer referencyjny, region lub kategoria), ogłoszeń, w których nagłówek nie odpowiada nazwie stanowiska ( przykładowo „praca od zaraz” , „super okazja” i podobnych), ogłoszeń dotyczących nawiązania współpracy, partnerstwa lub podobnych nie związanych z poszukiwaniem pracownika, ogłoszeń dyskryminujących kandydatów pod jakimkolwiek względem. Opublikowane ogłoszenie może dotyczyć tylko jednego stanowiska.


7. Usługobiorca odpowiada za szkody spowodowane udostępnieniem lub posługiwaniem się przez osoby trzecie loginem oraz hasłem dostępu do Portalu.


8. Usługodawca ma prawo do weryfikacji danych podanych podczas Rejestracji przez Klienta, uprzedniej i następczej kontroli treści i kategorii ogłoszeń zamieszczanych w Portalu przez Klienta.


9. Usługodawca ma prawo odmówić zawarcia Umowy o świadczenie usług w przypadku, gdy dane podane podczas Rejestracji są nieprawdziwe, nieścisłe, budzą uzasadnione wątpliwości co do ich rzetelności i wiarygodności, lub są niezgodne z Regulaminem.


10. Usługodawca ma prawo przerwać świadczenie usług w przypadku gdy działalność Usługobiorcy w portalu była nierzetelna lub niezgodna z Regulaminem.


11. Usługodawca ma prawo korekty treści i kategorii zamieszczonego ogłoszenia, po uprzednim zawiadomieniu Klienta o stwierdzonych nieprawidłowościach i wezwaniu Klienta do samodzielnej zmiany treści lub kategorii ogłoszenia.


12. W przypadku ogłoszenia naruszającego Regulamin, Usługodawca ma prawo usunąć lub poprawić takie ogłoszenie, niezwłocznie zawiadamiając o tym Klienta.


13. Usługodawca zobowiązany jest do udzielenia wszelkiej możliwej pomocy Klientowi w razie wystąpienia jakichkolwiek problemów z korzystaniem z usług portalupracy24.pl.


14. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń zamieszczanych w serwisie.


15. Zabrania się zamieszczania w Serwisie oferty, która:


     1. jest niezgodna z rzeczywiście oferowanymi kandydatom warunkami pracy;


     2. wymaga od kandydata wniesienia jakichkolwiek opłat (w tym – oferty, która zawiera w treści płatny numer telefoniczny 0-7xx);


     3. pochodzi od przedsiębiorstwa „wielopoziomowego” (ang. Multilevel Marketing );


     4. stanowi propozycję handlową;


     5. jest związana z nocnym przemysłem rozrywkowym lub przemysłem rozrywki dla dorosłych;


     6. wzbudza podejrzenie oszustwa;


     7. narusza prawo Wspólnoty Europejskiej;


     8.. wymaga od kandydata skontaktowania się z pracodawcą w celu poznania szczegółów dotyczących firmy lub złożonej oferty;


     9. zawiera dane kontaktowe (w szczególności - numer telefonu, numer faksu, adres firmy lub adres email);


     10. pochodzi od firmy, która nie podała swoich danych adresowych (ukrycie danych firmy możliwe jest tylko w przypadku zawarcia umowy na zamieszczenie Pełnej Oferty z ukrytymi danymi, Oferty Rekomendowanej lub pełnego Pakietu Usług);


     11. stanowi pośrednie lub bezpośrednie odesłanie kandydata do właściwej oferty, zamieszczonej na innej stronie w sieci (w tym – na stronie firmy);


 


DZIAŁ II WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI                                                                                                                                            


 


Strony nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania z przyczyn leżących po stronie osób trzecich lub spowodowanych działaniem siły wyższej.


 


DZIAŁ III POUFNOŚĆ                                                                                                                                                                                          


 


1. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z realizacją Umowy o świadczenie usług , a zwłaszcza informacje dotyczące opłat za korzystanie z Portalu wskazanych w Umowie o świadczenie usług mogą być wykorzystane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji praw i obowiązków z niej wynikających. Strony mają obowiązek zachować poufność w stosunku do w/w informacji.


2. Strony zastrzegają sobie prawo udostępniania osobom trzecim w celach reklamowych informacji o fakcie zawarcia i przedmiocie Umowy o świadczenie usług.


3. Wykorzystanie lub ujawnienie informacji w celach innych niż prawidłowe wykonanie Umowy o świadczenie usług, dokonane bez zgody drugiej strony umowy, stanowić będzie naruszenie obowiązku poufności.


 


ROZDZIAL IV WYMAGANIA TECHNICZNE                                                                                                                                                    


 


1. Wymagania techniczne niezbędne do prawidłowej współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca są następujące:


    1. Komputer osobisty połączony z siecią Internet.


    2. przeglądarki internetowe: Internet Explorer w wersjach 5.5 i wyższych lub Firefox w wersjach 1.x i wyższych.


    3. Przeglądarka powinna akceptować "cookies".


2. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się z określonym ryzykiem. Ewentualne zagrożenia związane z korzystaniem z Usług, a także środki techniczne dostępne Usługobiorcom w celu ich zminimalizowania, określone zostały w Załączniku nr 2 do Regulaminu stanowiącym jego integralną część.


3. Usługodawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia wybranych przez Usługobiorcę Usług nie później niż 48 godzin od podpisania Umowy o świadczenie usług. Jeżeli Umowa o świadczenie usług zostanie podpisana w dniu poprzedzającym bezpośrednio dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas rozpoczęcie świadczenia Usług nastąpi najpóźniej do końca pierwszego, następującego po nim dnia roboczego.


 


ROZDZIAŁ V POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE                                                                                                                                      


 


1. Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług na adres poczty elektronicznej: biuro@portalpracy24.pl


2. Reklamacje rozpatruje Usługodawca w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.


3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:


    1. oznaczenie Usługobiorcy (imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej).


    2. przedmiot reklamacji.


    3. okoliczności uzasadniające reklamację.


4. Usługodawca zawiadomi Klienta o rozpatrzeniu reklamacji wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu reklamacji .


 


ROZDZIAŁ V ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY                                                                                                                                      


 


1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Umowy o świadczenie usług, chyba że Strony postanowią inaczej.


2. Umowa o świadczenie usług zawierana jest z chwilą dokonania Rejestracji. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.


3. Umowa o świadczenie usług może zostać wypowiedziana przez którąkolwiek ze stron z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy nie zwalnia Usługobiorcy z płatności określonych umową.


4. Usługodawca ma prawo wypowiedzieć Umowę o świadczenie usług bez zachowania terminu wypowiedzenia i zaprzestać świadczenia Usług bez obowiązku zwrotu całości lub części pozostałej do wykorzystania opłaty w następujących przypadkach:


    1. naruszenia przez Usługobiorcę istotnych postanowień Regulaminu,


    2. umieszczania przez Usługobiorcę treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa,


    3. wykorzystywania przez Usługobiorcę Usługi niezgodnie ze jej przeznaczeniem.


5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Usługobiorcy i usunięcia jego konta, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu wynikającym z braku wniesienia opłaty lub wskutek naruszenia Regulaminu.


 


ROZDZIAŁ VI WARUNKI PŁATNOŚCI:                                                                                                                                                            


 


1. Ceny podane w cennikach lub indywidualnie ustalone przez Strony są cenami netto i do wszystkich cen doliczyć należy podatek VAT w wysokości określonej obowiązującymi przepisami prawa. Od dnia 14.01.2013 do odwołania korzystanie z usług portalpracy24.pl jest bezpłatne i uznawane jako okres testowy prawidłowego działania poszczególnych funkcji portalu.


2. Faktura VAT zostanie wystawiona w ciągu 5 dni roboczych od dnia zamówienia Pakietu usług, chyba że Strony postanowią inaczej.


3. Strony uzgadniają, ze wynagrodzenie dla portalpracy24.pl z tytułu Usług, powinno zostać uiszczone w ciągu 7 dni od daty wystawienia faktury przez portalpracy24.pl, chyba, że Strony ustalą inny termin płatności.


4. Opłata za Usługi portalpracy24.pl jest przekazywana na konto wskazane na fakturze VAT. W przypadku, gdy Klient nie uiścił opłaty za korzystanie z Pakietu usług, Usługodawca wzywa Klienta do uiszczenia opłaty w dodatkowym terminie, nie krótszym niż 3 dni. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu do uiszczenia opłaty, Usługodawca ma prawo zawiesić świadczenie usług na rzecz Klienta. Nie zwalnia to Klienta z obowiązku należytego wykonania obowiązków wynikających z Umowy o świadczenie usług. Wszelkie odstępstwa od postanowień niniejszego Regulaminu wymagają zgody obu stron w formie pisemnej, chyba że strony postanowią inaczej.


 


ROZDZIAŁ VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE                                                                                                                                               


 


1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.01.2013 r.


2. Usługodawca ma prawo do zmiany Regulaminu.


3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z chwilą umieszczenia zmienionego Regulaminu w Serwisie portalpracy24.pl.


4. Informację o zmianie Regulaminu Usługodawca opublikuje na Portalu.


5. Regulamin oraz Umowa o świadczenie usług podlegają prawu polskiemu.


6. Wszelkie spory powstałe, wynikające z lub pozostające w związku z Regulaminem lub Umową o świadczenie usług rozstrzygał będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Usługodawcy, chyba że Strony postanowią inaczej.


7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.


 


Załącznik nr 1 POLITYKA PRYWATNOŚCI


 


1. Usługobiorca, akceptując postanowienia Regulaminu, wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę na warunkach określonych w Polityce Prywatności danych osobowych Usługobiorcy będącego osobą fizyczną niezbędnych w celu prawidłowej realizacji Umowy o świadczenie usług, wykorzystując w tym celu dane osobowe udostępnione Usługodawcy w procesie Rejestracji.


2. Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są na podstawie i zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.).


3. Usługodawca przetwarza następujące dane osobowe, których katalog może ulegać zmianie w zależności od rodzaju świadczonej usługi:


    1. - nazwisko i imiona,


    2. - numer ewidencyjny PESEL i NIP,


    3. - numer rachunku bankowego,


    4. - adres podmiotu


    5. - adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres podmiotu,


    6. - adres poczty elektronicznej,


    7. - numer telefonu stacjonarnego i komórkowego,


4. W zależności od rodzaju świadczonych Usług, Usługodawca uprawniony jest do zbierania i przetwarzania wyłącznie danych osobowych, które są niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy o świadczenie usług.


5. Usługodawca rejestruje adresy IP Usługobiorców, jak również informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie korzystania z Usług, które to informacje zapisywane są w logach systemowych.


6. Usługodawca może przetwarzać dane osobowe, które nie są niezbędne do świadczenia Usług wyłącznie za uprzednią zgodą Usługobiorcy, wyrażoną po powiadomieniu przez Usługodawcę o rodzaju danych, celu i zakresie ich przetwarzania oraz o odbiorcach danych. Zgoda taka może być w każdym czasie odwołana.


7. Usługobiorca ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych, prawo żądania aktualizacji danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach ustawy o ochronie danych osobowych.


8. Zbiór danych osobowych portalpracy24.pl został zgłoszony do Generalnego Inspektora Danych Osobowych.


9. Serwis portalpracy24.pl używa "cookies" w celu personalizacji Usług i treści Portalu.


10. Dane osobowe Usługobiorców mogą być wykorzystywane przez Usługodawcę do celów marketingowych, a w szczególności do przesyłania, zamieszczania i otrzymywania informacji handlowych pochodzących od Usługodawcy lub osób trzecich droga elektroniczną, wyłącznie po wyrażeniu przez Usługobiorcę zgody na takie przetwarzanie.


 


Załącznik nr 2 ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z USŁUG ORAZ ŚRODKI TECHNICZE DOSTĘPNE USŁUGOBIORCOM W CELU ICH ZMINIMALIZOWANIA


 


Wirus komputerowy – program komputerowy, który w sposób celowy powiela się bez zgody użytkownika. Wirus komputerowy do swojej działalności wymaga nosiciela w postaci programu komputerowego, poczty elektronicznej itp. Wirusy wykorzystują słabość zabezpieczeń systemów komputerowych lub właściwości systemów oraz niedoświadczenie i beztroskę użytkowników. Złośliwe oprogramowanie , malware (z ang. malicious software ) - aplikacje, skrypty i ingerencje mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do użytkownika komputera. Robaki – wirusy rozmnażające się tylko przez sieć. Nie potrzebują programu "żywiciela" tak jak typowe wirusy. Często powielają się pocztą elektroniczną. Trojan – Ukrywa się pod nazwą lub w części pliku, który użytkownikowi wydaje się pomocny. Oprócz właściwego działania pliku zgodnego z jego nazwą, trojan wykonuje operacje w tle szkodliwe dla użytkownika np. otwiera port komputera, przez który może być dokonany atak hakera. Backdoor – przejmuje kontrolę nad zainfekowanym komputerem umożliwiając wykonanie na nim czynności administracyjnych łącznie z usuwaniem i zapisem danych. Podszywa się pod pliki i programy, z których często korzysta użytkownik. Umożliwia intruzom administrowanie systemem operacyjnym poprzez Internet. Wykonuje zadania wbrew wiedzy i woli ofiary. Spyware – oprogramowanie zbierające informacje o osobie fizycznej lub prawnej bez jej zgody. Występuje często jako dodatkowe i ukryte komponenty większego programu, odporne na usuwanie i ingerencję użytkownika. Spyware zmienia wpisy do rejestru systemu operacyjnego i ustawienia użytkownika. Potrafi pobierać i uruchamiać pliki pobrane z sieci. Exploit – kod umożliwiający zdalne przejęcie kontroli nad komputerem poprzez sieć, wykorzystując do tego celu dziury w programach i systemach operacyjnych. Root kit – jedno z najniebezpieczniejszych narzędzi hakerskich. Podstawowym zadaniem rootkita jest ukrywanie procesów określonych przez hakera, a zmierzających do przejęcia kontroli nad komputerem użytkownika. Keylogger – Odczytuje i zapisuje wszystkie naciśnięcia klawiszy użytkownika. Dzięki temu adresy, kody, cenne informacje mogą dostać się w niepowołane ręce. Dialery – programy łączące się z siecią przez inny numer dostępowy niż wybrany przez użytkownika. Dialery szkodzą tylko posiadaczom modemów telefonicznych analogowych i cyfrowych ISDN. SQL/URL injection – forma ataku na bazę danych poprzez stronę WWW i komendy języka SQL. Służy wyciąganiu informacji z bazy danych niedostępnych dla zwykłego użytkownika. Atakujący może zmodyfikować zapytanie kierowane do bazy danych poprzez modyfikację adresu URL o nieautoryzowane polecenia języka SQL.


Obrona przed szkodliwym oprogramowaniem:


1. instalacja oprogramowania antywirusowego, włączona zapora sieciowa (firewall)


2. aktualizacja oprogramowania


3. nie otwieranie załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia


4. czytanie okien instalacyjnych aplikacji


5. wyłączenie makr w MS Excel i Word


6. regularne całościowe skany systemu programem antywirusowym


7. przy płatnościach drogą elektroniczną upewnienie się że transmisja danych będzie szyfrowana

W czym możemy pomóc?

LM
Jak napisać list motywacyjny?

Każdy wie, że napisanie listu motywacyjnego nie należy do łatwych. My pokazujemy jakich błędów unikać, by dostać wymarzoną pracę!

CV
Jak napisać CV?

Jeśli masz problem z napisaniem profesjonalnego CV - zwróć się do nas. Posiadamy największą w Polsce bazę gotowych CV, a także oferujemy pisanie CV na zlecenie.